Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници беше представен пред експерти от Община Сандански, участващи в екипите за подготовка и изпълнение на проекти за енергийна ефективност в периферните райони.

Посещението бе част от обучителен семинар по проект „Участие в програми за обмен на опит и добри практики – специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“.

Политиката на Габрово за постигане на устойчиво енергийно развитие бе представена от гл. експерт „Проекти и икономическо развитие“ д-р инж. Десислава Колева и инж. Веселина Султанова – гл. експерт „Отопление и вентилация“.

Участниците се запознаха с енергоспестяващите мерки в образователната, социалната, спортната и културната инфраструктура, въведени през последните 8 години в Габрово основно с европейски средства.

  

Сред дискутираните въпроси бяха процедурите за осигуряване на качество при обновяване на сградния фонд, използване на иновативни фасадни материали за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградите, енергиен мениджмънт, обновяване на уличното осветление и други.

Гл. юрисконсулт Тодор Попов акцентира върху изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни /зелени/ обществени поръчки. Габрово е водещ партньор в новоизградената национална мрежа в рамките на проект „Региони на устойчивите обществени поръчки“ /SPP Regions/, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, с участието на 13 организации от 8 държави-членки на Европейския съюз, както и ОМЕЕ „Екоенергия“.

  

В рамките на семинара бе организирано посещение на обекти с успешно приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт – детска градина „Слънце“ – първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България, както и административната сграда на НТС в Габрово, която е първата държавна сграда с поставени вертикални фотоволтаици.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност В Габрово – международна конференция за устойчиви енергийни политики