Министърът на регионалното развитие и благоуствойството проведе работна среща в Габрово по повод официалния старт на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В обстойна презентация г-жа Павлова разясни методическите указания по Програмата. Публикуваме отправените в зала въпроси към министъра, както и реципрочните отговори.

На много места вертикалните щрангове в санитарните помещения са зазидани с гипсокартон. Възстановяването за сметка на собственика на апартамента ли ще бъде?

Ако след техническото обследване за сградата има предписание да се сменят вертикалните щрангове, то следва да бъде изпълнено. Съществува способ те да се извадят централно, за да не се стига до голямо разбиване в индивидуалните апартаменти. Измазването на стената е за сметка на Програмата, но възстановяването на санитарния фаянс трябва да се покрие от всеки собственик на апартамент.

За целите на настоящата програма е създадено Сдружение на собствениците, но поради редица причини сградата не бива одобрена за саниране. Трябва ли да се създава ново Сдружение за следващия програмен период, когато отново ще бъде възможно енергийно обновяване, но по друга програма?

Създава се регистър, който ще следи и обслужва всички, които са подали споразумения за регистриране по настоящата програма. През 2016 г. тази информация ще бъде използвана и няма да е загуба на време и усилия ако това Сдружение вече е регистрирано..

Възможно ли е Сдружението да се откаже от дадено предписание и да не се съгласи то да бъде извършено? Например – подмяна на вертикалните щрангове.

Ако в рамките на задължителните дейности за енергийна ефективност, които Програмата финансира, е предписано подмяна на вертикални щрангове, с цел обновяване на цялата система на сградата, това следва да бъде изпълнено. Без тяхната реализация сградата няма да постигне съответния енергиен клас. Ако обаче тези мерки са с препоръчителен характер, тогава Сдружението може да се откаже от тях.

Ако в даден блок тръбите за парно са изрязани, защото то е спряно изцяло или никога не е функционирало, има ли възможност да се възобнови?

Възможностите са няколко. Единият вариант е ако всички в сградата желаят, то да се възстанови. Това обаче не означава, че всички, които са се съгласили задължително трябва  да го ползват, но трябва да се съгласят да се възобнови топлофицирането на сградата, за да се направи индивидуално отчитане. По този начин никой няма да плаща сметките на другите, но все пак този който се е съгласил, но не ползва такова отопление в собствения си апартамент ще трябва да заплаща отоплението на общите части.

Друг възможен вариант е ако системата съществува, но не е вързана към топлофикация, инсталация може да се използва за локално парно или друга приложима система за отопление.

С кого подписва договор Сдружението?

Сдружението подписва договор само с общината.

Допуска ли се редактиране или заменяне на определени части от представените образци на документи?

Категорично не.

Имам остаряла ПВЦ дограма. Ако приемат сградата за саниране могат ли да подменят и моята дограма?

По принцип може. Енергийният одитор ще замери вашата дограма дали наистина е остаряла и ако не отговаря на критериите за енергийна ефективност тя ще бъде подменена. Ако осигурява изолация и необходимата енергийна ефективност ще бъде запазена.

Вярно ли е, че при създаването на Сдружение, т.е. юридическо лице, енергийното дружество и ВиК ще отчитат само общите електромери и водомери – няма да отчитат това, което е по индивидуалните партиди?

Не е вярно. Тук не става въпрос за онова сдружение, което е длъжно да стопанисва сградата, да разпределя сметките от общите топломери за общи части и да я управлява. Създаденото Сдружение на собствениците, по чл.25, ал.1,  е само за целите на настоящата Програма, така че то няма правомощия да взаимодейства с електроразпределителни дружества, топлофикация или други.

Приложение №12 от предоставените образци представлява Декларация на собственик, нечленуващ в Сдружението на собствениците. Това означава ли, че Сдружението може първоначално да се регистрира, а въпросният собственик ако живее извън страната да го предостави докато трае този процес?

Да.

Как ще се уеднакви фасадата на панелните сгради, където терасите са приобщени?

Това е проектантско решение, което ще се разработва за всяка отделна сграда.

Важно е собствениците, които са преустройвали апартаментите си по един или друг начин, никога да не са премахвали носещи панели и стени, тъй като това е недопустимо. При конструктивното обследване на сградата ще стане ясно дали извършените „подобрения“ нарушават конструкцията на сградата. Ако такова бъде констатирано ще трябва да се възстанови.

В случай на приобщаване на тераса към вътрешно помещение /кухня или хол/, изолацията на терасата ще бъде измерена и ще стане ясно дали отговаря на изискванията. Същото важи и за дограмата. Ако подобни интервенции не са извършвани, в рамките на Програмата ще бъде подменена дограмата и направена изолация.

Ситуация на панелен блок с две абонатни станции като едната захранва два входа, но от няколко години не работи. Възможно ли е ако се поправи двата входа да са с отделни абонатни станции?

Абонатните станции не са собственост на блока, а на доставчика – в случая ТЕЦ-а. Програмата не предвижда средства за подобна подмяна, но ако доставчикът желае може да го направи за своя сметка.

Когато се прави енергийно обследване на сградата и се прави предписание какви мерки са необходими ще се прецени дали трябва нова или друг вид инсталация, за да може все пак сградата да е енергийно ефективна.

Изградените подобрения в сградите със собствени средства  - дограми, газифициране, изолации – ще бъдат ли компенсирани?

Не.

Трудно ни е да установим какъв точно е типа на строителство на сградата, която обитаваме  както и дали сме допустим бенефициент за участие в Програмата?

Би трябвало след като обитавате дадена сграда да знаете дали е използван индустриален способ или е тухлена, както и дали има 36 апартамента или не. Общинската администрация в Габрово е създала всички условия, за да ориентира и информира всички заинтересувани по повод постигане на готовност за кандидатстване по тази Програма. Всеки ден, в рамките на работното време,  може да дойдете в общината и да потърсите разяснения за частния случай, касаещ вашата етажна собственост. На разположение са експерти, които в зависимост от конкретните ви питания, на база получените указания от страна на МРРБ ще направят всичко необходимо, за да ви подкрепят и улеснят в процеса на кандидатстване по Програмата.

В методическите указания пише, че етажната собственост определя човек, който заедно с техническия надзор ще следи за правилното изпълнение на СМР. Трябва ли този човек да е с определено техническо образование или може да бъде всеки един от етажната собственост? Трябва ли задължително да бъде избран, тъй като се предполага, че тази му дейност ще бъде доброволна и неовъзмездена?

Ако желаете да следите отблизо строителния процес,  може да делегирате права на адекватно и правоспособно лице /ако има такова във вашата етажна собственост/, което да подписва и приема техническото обследване, строителните работи и гаранциите на строителя. Това е и причина да искаме Сдружението също да функционира в този период, защото за всеки вид извършена работа има определена гаранция,  която ще се съхранява при вас и ако нещо се случи, вие ще сте тези, които ще ги предявявате. Затова трябва да знаете какво сте приели, но не е задължително въпросният човек да е техническо лице. Не е задължително и да го наемате. Решението е изцяло ваше.

Съгласието на 100% от всички включва ли и хора, които са с психически или други по-тежки отклонения? Може ли то да бъде оспорвано, ако такова лице подпише декларацията ?

Лицата, които са с такъв тип отклонения или са освидетелствани имат свои настойници. В случая, настойникът е този, който трябва да се подпише.

Как се взема съгласие, в случай че един от собствениците на конкретно жилище е починал?

Подписва се само този, който е жив.

На какъв принцип ще се избират фирмите – изпълнители ?

След провеждане на съответните процедури по реда на ЗОП.

Този 1 млрд. лв., който е отпуснат по Програмата за саниране, за цялата страна ли е? Определено ли е каква част от парите са за Община Габрово?

Не, такива квоти няма. Не се прави и разделение на малка или голяма община.

В ремонта влизат ли коминните тела?

Ако се налага – да.

Сформирано е Сдружение от 67%, останалите попълват декларация за съгласие. При несъгласие на един човек, започва ли саниране на блока?

Не, но можете да регистрирате Сдружението и да добавяте хора след това.

През 2016 година приключва приемът на документи, могат ли Сдруженията, които не са получили одобрение, да се разтрогнат?

Сдруженията, които не са получили съгласие, могат да се разтрогнат веднага.

Какво се случва с ипотекирани или иззети от банката апартаменти?

Банката се подписва като съсобственик. Ако апартаментът е ипотекиран, банката се води съсобственик и тя следва да се подпише в декларацията за съгласие.

Повредена е дренажната ни инсталация. Основите са гнили и то по вина на кметството.  Допустим разход ли е ремонтът на дренажната инсталация?

Ако е неразделна част от конструкцията на сградата, е допустим разход и се поема от Програмата, ако не е –  трябва да се поеме от Общината.

В методическите указания пише, че управителят се избира веднъж за две години и веднъж за целия срок на действие на договора. В срока на договора пише, че това са 5 години след извършване на ремонта и още веднъж – за времето до изплащане на всички задължения. Ако стане някакъв спор между банката и Общината, Сдружението не може да прекрати действието си, защото този спор продължава.

Препоръчали сме устойчивост на сдружението 5 г., защото това е времето на гаранцията, която ще ви даде извършителят за работата си. За да има кой да предяви тази гаранция, ако нещо се повреди и трябва да бъде поправено. Това касае и председателя.

Относно взаимоотношението между банката и изпълнителите - банката предоставя финансиране чрез Общината на вас. Банката ще е платила това финансиране директно на изпълнителя, тя не дава парите на общината. Дава парите, когато сградата е приета – ремонтирана. Строителят дава фактура на общината, а банката плаща директно на изпълнителя.

Ако сте кандидатствали и са ви одобрили, ремонтът е започнал, но по някаква причина вие се отказвате, инвестираните средства остават за ваша сметка.

Какви са критериите, по които ще се определи кои блокове ще бъдат санирани първи?

Които подадат първи документи, ще бъдат санирани първи. Например, ако одобрените сгради са 10, ще бъдат санирани първо най-старите.

При проведено общо събрание и събрани 87 % съгласие, има наличие на 1 апартамент на Общината. Какво правим в този случай?

Това не е проблем, който да спре регистрацията на Сдружението. Общината ще ви даде декларация за съгласие след това.

Как разбираме, че сме одобрени за саниране?

Общината има задължението да ви уведоми.

Какво става, когато програмата свърши и няма пари за финансиране на всички желаещи?

Ще могат да кандидатстват по следващи програми, но тогава финансирането няма да е 100%.

Живея в блок с панелоповдигащи плочи, но изграден с тухли, имаме ли право да кандидатстваме.

Да, няма проблем.

Термичното обследване на сградите възможно ли е през летния период?

Да.

На кои сгради ще бъдат издадени технически паспорти?

Тези, които са одобрени и сключат договори ще получат като част от дейностите и паспорти. Тези, които не бъдат одобрени от Програмата, ще трябва да заплатят тези паспорти сами. Заради програмата срокът ще бъде удължен с още една година.

При изпълнение на строително-монтажни работи – хидроизолация на покрив по проекта – гаранцията също ли е 5 години, при положение че стандартно е 8 или 10 години?

Всеки вид работа, съгласно стандарта по ЗУТ както и съответния материал, имат гаранция толкова, колкото е по закон.

Давате възможност за създаване на Сдружение по секции. Секцията обаче е от 21 апартамента. Как кандидатстваме?

Брои се целият блок, а не отделните блок секции. Заявлението е общо, а Сдруженията могат да са например 3 по 21 апартамента.