Госпожо Христова, в Община Габрово е в ход процедура за избор на изпълнители за обследване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Колко оферти са подадени и в какъв  срок ще бъдат избрани фирмите?

- Непосредствено след започване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради стартирахме процедури за сключване на рамкови споразумения за период от три години със сериозен ресурс като прогнозна стойност, което ни позволява да бъдем по-оперативни при предстоящото възлагане и подготвени за сравнително голям брой сгради, които да получат финансиране за енергийно обновяване.

Фотограф: Строителство Градът  

В края на март бяха отворени офертите по обществената поръчка за техническо и енергийно обследване на сградите с общ прогнозен ресурс от 390 000 лв., към която проявиха интерес 20 фирми. Очакваме през април да бъдат избрани потенциалните изпълнители, а през месец май да бъдат сключени договорите за конкретни обекти.

Колко са сключените договори за финансиране и колко още са в процес на подготовка? Какви са очакванията Ви?

- До момента в Габрово са регистрирани 23 сдружения на собствениците, 9 заявления за интерес и финансова помощ, 3 са подписаните договори за целево финансиране. Общо 165 от многофамилните ни сгради са допустими за включване в програмата, като имаме амбицията максимален брой от тях да бъдат обхванати.                                                        

С какво са свързани предизвикателства пред общините в целия инвестиционен процес по санирането?

- Едно от сериозните предизвикателства е свързано с решението на живеещите в сградите да се сдружат, което е първата, но най-важна стъпка. Трудно се оказва в някои случаи и постигането на 100% съгласие на собствениците за участие в програмата. Затова нашите усилия ще бъдат насочени към подпомагане на хората, както при вземането на решение, така и на всеки етап от отделните стъпки в процедурата за кандидатстване. Допълнително ще им предложим специализирана експертна помощ, за да отговорим при необходимост на всички техни въпроси и опасения, свързани с юридическата, икономическата или инженерната страна на процеса. Нормално е гражданите да изпитват затруднения, които в масовите случаи са свързани с разпределение на идеалните части, с физическото събиране на изискуемите подписи, или дори с техническото подготвяне на документацията. Община Габрово разполага с необходимия опит и добра вътрешна координация между отделните звена в администрацията и ще продължим да помагаме на хората, за да преодоляват лесно затрудненията независимо от тяхното естество. Често препъникамък за финализиране на процедурата от страна на сдруженията се оказва трудността да бъде убеден за участие един-единствен собственик от цяла сграда. Така заради неразбиране, липса на достоверна информация или недооценяване на възможността, която се предлага, десетки домакинства могат да пропуснат шанса, който им дава Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Всички трябва да положим още усилия, за да привлечем максимален ресурс за въвеждане на енергийни мерки в сградите, допустими за саниране. Освен икономическия и социален ефект върху домакинствата чрез оптимизиране на разходите за енергия, това е начин животът на сградите да бъде удължен. А така целите на програмата ще бъдат постигнати.

Предизвикателство е и негативната кампания срещу Програмата. Но виждам в това възможност да поискаме от хората тяхното доверие. Убедена съм, че когато резултатите стана видими, страховете и опасенията ще отпаднат.

Възлагането на самото строителство тепърва ни предстои. Надявам се предизвикателствата по време на изпълнението на инвестиционния процес да са малко и лесно преодолими.

Каква е организацията Ви по обявяване на обществени поръчки за проектиране и строително-ремонтни работи?

- Вече е обявена процедурата за сключване на рамково споразумение за изработване на работни проекти и упражняване на авторски надзор на обектите. Прогнозната стойност на финансовия ресурс за дейността е 2 млн. лв., тъй като очакваме да работим за сравнително голям брой от допустимите за финансиране сгради. Строително-ремонтите работи и строителният надзор ще се възлагат с открити процедури за всеки отделен обект.

Имате ли препоръки относно развитието на програмата през 2016 г.?

- За пръв път се случва инициатива от такъв мащаб, насочена към постигане на ененергийна ефективност на жилищните сгради, и то с безвъзмезден ресурс. Ключова роля в този процес имат общините - като фактор при организиране и провеждане на процедурите, включващи не само избора на добри изпълнители и качествено извършване на предвидените мерки, но и при прекия диалог с хората, чиито сгради ще бъдат обновявани. Така отговорността за реализацията и успеха на програмата за постигане на така желания ефект от нея, пада върху общините, които биха моли да бъдат подкрепени в усилията си да обезпечат системната ангажираност на своите екипи.

Не по-малко важно е фирмите, които ще бъдат избрани, да работят с необходимата отговорност и качество, което ще осигури добрата реализация на отделните проекти. Гарант за качеството и партньор в тази посока трябва да бъдат браншовите организации.

Вероятно за ползите от подобна инвестиция трябваше да говорим и дискутираме с хората повече, още преди да започне Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Както вече казах, освен икономическия и социален ефект за домакинствата, благодарение на нея ще удължим живота на сградите, ще дадем шанс за заетост в сектор, които пострада най-много от кризата, и ще подобрим облика на градовете. Категорично програмата трябва да продължи и чрез включване на други категории сгради инвестицията да бъде наградена.

Източник: Силвия Златкова

В. „Строителство градът“, брой 13/6 -13.04.2015 г.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност „Работим активно за превръщане на Габрово в модерна европейска община“