Уважаема госпожо Христова, Община Габрово има опит в енергийната ефективност, работили сте по различни проекти, свързани с оптимално използване на енергийните ресурси и намаляване консумацията на енергия. Разкажете за някои конкретни проекти – реализирани и текущи. 

- Факт е, че във времето Община Габрово успя да натрупа опит и да създаде добър модел за инвестиции в енергийната ефективност. За последните седем години реализирахме проекти за близо 20 млн. лв., с които въведохме енергоспестяващи мерки в образователната, социалната, културната инфраструктура.

По-конкретно, внедрихме енергоспестяващи мерки в близо 24 обекта от образователната инфраструктура – училища и детски градини, в сградата на Дома за възрастни с физически увреждания, в зала „Възраждане“ – място за различни културни и социални мероприятия. Изградихме две нови къщи, приютили центровете за настаняване от семеен тип, при чието строителство също използвахме иновативни енергийно ефективни технологии. Такива мерки приложихме и при преустройството на част от бившия детски център в „Комплекс за интегрирани услуги за деца и семейства“.

Построихме първата пасивна обществена сграда в България – детска градина „Слънце“, сертифицирана от института в Дармщат, Германия.

Миналата година изпълнихме проект за модернизиране на уличното осветление в 128 габровски села, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, с който над 1 милион лв. бяха вложени в подмяна на съществуващите осветителни тела с високоефективни и бе въведена система за дистанционно GPRS управление на осветлението.

Нашият подход не се ограничава само до стандартните минимални енергоспестяващи пакети, като поставяне на изолация, подмяна на дограма и подобряване на характеристиките на покривните конструкции. Винаги се стремим да включваме иновативни елементи, които да демонстрират отговорно отношение към ресурсите и да водят до намаляване на разходи за енерго- и топлопотребление.

Категорично сме една от водещите общини в България по отношение на прилагане на политики за енергийна ефективност и можем да се похвалим с традиции в тази област. Навярно знаете, че Община Габрово е учредител на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ през 1997 г. Бяхме определени за демонстрационна зона по проект „Намаляване на емисиите на парниковите газове чрез енергийна ефективност“, финансиран от ГЕФ и ПРООН в периода 1999 - 2004 г. Ние сме пилотна община по проекта „Знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в сградите“ и по проект „Управление на енергията в общините – МОДЕЛ“. Заедно с „ЕкоЕнергия“ и „ЕнЕфект“ участваме в 4 проекта, финансирани по програма „Интелигентна енергия – Европа“. Подкрепихме и Споразумението на европейските кметове за местна устойчива енергия, чиято цел е да бъдат постигнати и дори надминати целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г. Спазвайки традициите за провеждане на активна политика за енергийна ефективност, Община Габрово възложи инвентаризация на газовете и изготви План за устойчива енергия, като член на Конвента на кметовете.

Какви инвестиции за устойчиво развитие и проекти за енергоспестяващи мерки са залегнали в програмата на общината за този програмен период 2014-2020 г.?

- През последните години Габрово успешно привлече и инвестира европейски ресурс, който вложихме за подобряване на качеството на живот на хората. Благодарение на него през предходния програмен период основни политики намериха своето развитие.

Нашето желание е този процес да продължи. Затова насочихме усилия за постигане на добра проектна готовност. Планирали сме благоустрояване и обновяване на ключови обекти, като Източна улица, парк „Баждар“, парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства, изграждане на кръгово съоръжение на Шиваров мост. Изключително важни проекти ще бъдат тези за реконструкция и обновяване на Дома на културата, превръщане на сградата на Радион Умниковото училище в център за работа с деца, както и цялостно обновяване на сградите и дворните пространства на две основни училища - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“. Благодарение на финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“, Габрово ще разполага с проект за интегриран градски транспорт, който включва и възможност за обновяване на подвижния състав на градския транспорт. 

Разработихме Интегриран план за градско възстановяване и развитие и в неговите три зони ще се реализират множество проекти, като основно ще се разчита на оперативните програми от настоящия програмен период, както и на фондовете за градско развитие, които ще позволят съчетаване на публичен и частен интерес. В областта на енергийната ефективност продължаваме да търсим добри и устойчиви решения. Ще се фокусираме върху публични сгради с цел да ги превърнем в нискоенергийни. В интегрирания план обновяването на публичните сгради с образователен, социален и културен характер е приоритет.

Тази година Община Габрово кандидатства по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за изграждане на ново котелно помещение в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия Акад. „Иван Гюзелев“. Проектното предложение „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ е внесено за оценка в Министерството на енергетиката.

Община Габрово спечели проект по програма „Horizon 2020“, в рамките на която, в партньорство с „ЕкоЕнергия“, ще участва в създаване на мрежа за разработване на зелени обществени поръчки. Предстои изпълнение на одобрен за финансиране от Национален доверителен екофонд проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев” в града.

Предвиждаме енергоспестяващи мерки в Дом на културата „Емануил Манолов“, в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, както и в бившата прогимназия „Радион Умников“. Освен това училище „Св. св. Кирил и Методий“ е включено като пилотно в разработката на центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ – „Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” – EuroFHit.

Снимка: Емил Михов
 
Бихте ли споделили как виждате облика на общината в близките години? На какво ще разчитате Вие и екипът Ви, за да го постигнете?

- Ако сега се разходите по улиците на Габрово, ще видите благоустроени градски зони, чисти улици, много нови цветни фигури и изцяло преасфалтирани пътни артерии. Това е така, защото завършваме най-мащабните за последните десетилетия инвестиции в сектор околна среда – води и отпадъци, и в градска среда. Сега, след активното строителство, вече можем да подредим града. Такъв виждам Габрово и занапред – чист и уреден, но не само. Целта ни е да генерираме икономически растеж, който да задържи и насърчи младите хора да живеят и работят в Габрово.

Затова продължаваме с активните политики за превръщане на града в модерна европейска община. Ще реализираме още инвестиции в градска среда, ще финализираме проектната си готовност за новия програмен период, ще подобрим още качеството на комуналните услуги и поддръжката на техническата инфраструктура. Ще развиваме зелената система, ще утвърждаваме марката Габрово, ще подобряваме качеството на социалните услуги.

Как ще го постигнем? Успешната формула е сбор от добър екип, постоянство, габровска предприемчивост в действие, и много, много работа. Разбира се, най-важният елемент от формулата е всички тези усилия да бъдат подкрепени и оценени от габровци.

Източник: Списание „Инфрабилд“, бр. 4/2015

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Детска градина „Слънце“ отваря врати за дните на пасивните сгради