Започна обявяването на операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информира Областен информационен център – Габрово.  Вече са сключени първите два договора за операциите „Нови алтернативи“ и „Младежка заетост“, които ще получат съответно 65 и 35 милиона лева.

Чрез операция „Нови алтернативи“  от социални услуги ще се възползват 12 000 лица с увреждания и участници над 65 години в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни хора. Конкретен бенефициент по операцията е Агенцията за социално подпомагане. Чрез процедурата ще продължи предоставянето на услугата „Личен асистент“ в национален мащаб, като лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на „индивидуален бюджет“ и сами ще определят как да бъде организирана предоставяната им социална услуга във времето. Проектът ще се изпълнява в рамките на 13 месеца.

По операция „Младежка заетост“ ще бъде подобрен достъпа до заетост на 8000 безработни младежи до 29 години, като се даде възможност за стажуване/обучение при работодател. Проектът е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта и ще се реализира на територията на цялата страна за период от 25 месеца.

До дни предстои сключване на договор по процедурата „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на национална стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020“. Конкретен бенефициент е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

До края на месец март се очаква да бъдат обявени и операциите „Независим живот“, „Центрове за заетост и социално подпомагане“, „Активни“, „Обучения и заетост за младите хора“, „Подобряване ефективността на агенцията по заетостта“, „Нови стандарти за социални услуги“. За април са предвидени операциите „Идентифициране и активиране на младежи“, „Ново работно място 2015“, „Обучения и заетост“. Най-вероятно през месец юни ще бъдат обявени „Активно включване“ и „Приеми ме 2015“, а през октомври - „Социално предприемачество 2015“ и „Транснационално сътрудничество“.

Работи се и по операции „Квалификационни услуги и обучения за заети лица 2015 г.“, „Добри и безопасни условия на труд“ и „На път 2“, които ще бъдат представени на предстоящите през 2015 година заседания на Комитета за наблюдение на програмата и обявени най-вероятно през месец октомври.

Информация за всички операции, можете да намерите тук