Две информационни срещи за представяне на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и предстоящите за отваряне по нея процедури проведе ОИЦ – Габрово на 23 април 2015 г. Лектор на събитията, които се проведоха в Габрово и Севлиево бе Димитър Платников - представител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

Експертът от управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ запозна присъстващите с новите възможности на програмата за периода 2014-2020 година – приоритетни оси, инвестиционни приоритети и примерни допустими дейности по тях. 

Специално внимание бе отделено на схемата „Подобряване на производствения капацитет на МСП“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 милиона евро, като минималният и максималният размер на проектите е от 100 до 500 хиляди лева за микро предприятия, от 200 до 750 хиляди лева за малки, а за средни между 300 хиляди и 1 милион лева. Завърши срока за обществено обсъждане по процедурата, в рамките на който са постъпили над 450 страници коментари. Веднага след отразяването им, тя ще бъде официално обявена, като експертите се надяват това да стане до края на април или в първите дни на месец май.

Близо час след приключване на презентациите си в Габрово и Севлиево, Димитър Платников отговаря на въпроси на участниците в срещите. Доста от тях бяха свързани с конкретни схеми. Експертът си записа и доста предложения, свързани с подобряването на процедурите по някои от тях. Срещата даде ясно да се разбере, че бизнесът е готов и очаква с нетърпение отварянето на схеми по Оперативната програма.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.