На 24 април в конферентна зала на парк-хотел „Дряново“ Областен информационен център – Габрово проведе информационна среща с представители на народните читалищата от област Габрово. Целта на събитието бе да информира участниците  по коя оперативна програма могат да кандидатстват с проектни предложения през новия програмен период 2014 -2020 г.

Презентацията на Ваня Пенчева – експерт на Областния център, очерта потенциални възможности за реализация на проекти с европейско финансиране по три от седемте за България оперативни програми: ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Читалищата, които попадат в общини с по-малко от 30 хиляди души население могат да се възползват и от мерките на Програмата за развитие на селските райони, която все още очаква своето одобрение от Европейската комисия.

Възможните дейности, които читалищата могат да реализират благодарение на европейската солидарност са разнообразни: организиране на атракционни културни и туристически събития, популяризиране на ученето през целия живот, партньорство в транснационални проекти за обмяна на добри практики  по интеграцията на маргинализираните общности, а за читалищата допустими по ПРСР – финансиране на дейности с цел възможности за технологичен достъп  до електронно образование, електронно здраве, информационно посредничество на жителите в малките населени места. Специален акцент бе поставен върху възможностите за финансиране на основни ремонти или реконструкции на сградите на читалищата, което бе и един от основните проблеми, споделен от участниците.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.