Областен информационен център – Габрово указа пътя, който трябва да бъде извървян за да бъдат чути желанията на хората за развитие от бизнеса и институциите във втория етап на „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. Кампанията има за цел популяризиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. и насърчаване на потенциалните бенефициенти. В област Габрово с изнесени приемни още от края на март месец експертите на Областния център се срещнаха в първо лице с проблемите на хората и желанията им за промяна с възможностите на европейските фондове. Събраната информация бе базисна подготовка за същинската дейност по националната кампания  на мрежата от 28 информационни центрове „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.

Получените 265 анкети бяха обобщени и анализирани с оглед на въпросите: „Кои оперативни програми могат да реализират желаните дейности?“ и „Кои са организациите, които могат да ги осъществят?“. Споделените желания за промяна бяха в разпределени в три основни групи: инфраструктурни проекти –  рехабилитация на пътища, ремонт на сгради и мерки за тяхната енергийна ефективност, благоустрояване на градските зони с повече кътове за отдих и детски площадки в междублоковите пространства; социални проекти – свързани с по-качествена грижа за възрастните и хората в неравностойно положение и нуждата от мерки за заетост, които да дадат шанс за работа на трайно безработните, възможност за придобиване на нови знания и преквалификация, както и кариерно развитие. И не на последно място проекти, насърчаващи икономическия сектор като възраждане на текстилното производство, създаването на филиал на бизнес колеж в Дряново, възможности за достигане на нови пазари с разширяване на производствената база и продуктов асортимент.

Eтап втори на кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ бе изпълнен през изминалата седмица с поредица от информационни срещи в областта, на които експертите на ОИЦ – Габрово запознаха потенциалните бенефициенти –  бизнеса, неправителствения сектор, както и местната власт с реалната възможност за претворяване на една споделена на улицата идея в проект и възможностите за неговото финансиране.

Празничният финал на националната инициатива ще бъде на 11.05.2015 г. на площад „Възраждане“ в Габрово от 19.30 ч. С голям концерт на вокална формация „Upstream voices“ – Севлиево и Оркестър „Габрово“, ОИЦ-Габрово ще отчете финала на кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ и постигнатите по време на нейното провеждане резултати.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.