В периода 2-4 август 2022 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационни срещи в общините Севлиево, Дряново и Трявна. Организацията на събитията чрез приемна на открито даде възможност на близо сто посетители да се запознаят с актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства.

Най-голям интерес бе отчетен към отворените за кандидатстване процедури, по които общините Дряново и Трявна могат да реализират проекти за строителство и ремонт на улици и тротоари, за изграждане или рехабилитация на водоснабдителни системи в агломерации с под 2000 жители или реконструкция на общински пътища със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в обхвата на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

В разговорите си със жителите на Севлиево експертите на ОИЦ-Габрово срещнаха най-голямо желание за реализация на проекти по подмярка 6.1 на ПРСР за финансиране на млади земеделски производители с до 50 хил. лв. безвъзмездна финансова помощ за проект, чиито прием трябва да стартира до края на годината.

Посетителите на приемните се интересуваха и от очакваните програми по Националния план за възстановяване и устойчивост за финансиране на енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и мерки за възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

В срещите си експертите на ОИЦ - Габрово насърчиха жителите на Севлиево, Дряново и Трявна да споделят впечатления от изпълнени на територията на общините проекти, финансирани с европейски средства, и да подадат мнение за нови обекти, които да бъдат включени в бъдещи инвестиции. Предложенията им ще бъдат изпратени като препоръка до съответните общински ръководства.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.