За първата конкурсна сесия по Програма младежки дейности за 2014 година, по предложение на членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, бяха обявени приоритетите: „Неформално образование“, „Доброволчество в действие“ и „Насърчаване на здравословния начин на живот“.

Със заповед на Кмета на Община Габрово беше назначена Експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектните предложения.

В конкурсната процедура бяха подадени десет проектопредложения. От тях отпаднаха три:

·Пректно предложение на Колоездачен клуб "Исполин" – „Начално обучение по планинско колоездене“  -  подадено след определения срок.

·Проектно предложение на Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"- Габрово "Непознатото Габрово - архитектурно-историческа разходка"  -  кандидатът не отговаря на изискването на чл. 8 от Правилник за финансиране на проекти по Програма младежки дейности от бюджета на Община Габрово за допустимост на лицата, които могат да кандидатстват в конкурсните сесии на програмата.

·Проектно предложение на Национално дружество "Традиция", клон Габрово - "Родолюбие" – неизпълнение на критериите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Правилника за финансиране на проекти по Програма Младежки дейности от бюджета на Община Габрово за административно съответствие и допустимост на лицата, които могат да кандидатстват в конкурсните сесии на програмата.

Класирани бяха седем проектни предложения:

1. Национална Априловска гимназия - Творческо пространство - "Ритуал и традиция" по приоритет: „Неформално образование“;

2. НЧ "Зора- 1929" - "Доброволчеството - среща на поколенията", по приоритет: „Доброволчество в действие“;

3. Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - Игра "Червен кръст", по приоритет: „Неформално образование“;

4. Сдружение с нестопанска цел "Център за социални идеи" - "Бъди активен…..", по приоритети: „Неформално образование“ и „Доброволчество в действие“;

5. НЧ "Христо Смирненски 1949" - "В търсене на истината", по приоритет: „Неформално образование“;

6. Сдружение "Мечти и отбори България" - "Нови умения за нови постижения", по приоритет: „Неформално образование“;

7. Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - "Габрово спортува", приоритет: „Насърчаване на здравословния начин на живот“.

Експертната комисия предложи за финансиране пет проектни предложения на стойност близо 10 000 лева:

1. Национална Априловска гимназия - Творческо пространство - "Ритуал и традиция" по приоритет: „Неформално образование“;

2. НЧ "Зора- 1929" - "Доброволчеството - среща на поколенията", по приоритет: „Доброволчество в действие“;

3. Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - Игра "Червен кръст", по приоритет: „Неформално образование“;

4. Сдружение с нестопанска цел "Център за социални идеи" - "Бъди активен…..", по приоритети: „Неформално образование“ и „Доброволчество в действие“;

5. НЧ "Христо Смирненски 1949" - "В търсене на истината", по приоритет: „Неформално образование“.

След одобрение от Кмета на Общината на класираните проектни предложения, предстои сключването на договори между Община Габрово и всяка от гореизброените организации.

По време реализиране на дейностите, зложени в проектните предложения, Община Габрово ще приложи система за мониторинг и контрол, за да се проследят в детайли постигане на целите и ефективността на разходваните финансови средства по отношение на неформалното образование, здравословен начин на живот и доброволчеството в действие.

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2015 година