Проектните предложения на Сдружение „Социален диалог 2001“ и Сдружение ИМКА получиха финансиране от Програма Младежки дейности на Община Габрово.

Проектите на Сдружение „Социален диалог 2001“ - „Поглед през бъдещето“ и на Сдружение ИМКА -„Неформално образование за всички – стъпка напред“ са по приоритет „Неформално образование“. Заложените дейности и инициативи имат за цел да допринесат за придобиване на определени компетентности от младите хора, да подпомогнат личностното, социалното и професионалното им развитие.

Прилагането на неформално образование е насочено към развиването на капацитета на младежките организации, към подобряването на качеството на работа на младежките лидери, към популяризирането на доброволчеството сред младите хора, като движеща сила за социално сближаване, мобилност, учене, конкурентоспособност, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. Чрез подходящо обучение и квалификация неформалното образование насърчава гражданската активност на младежите и включването им в обществените процеси.

 

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2014 година