С Решение № 16 от 30.11.2023 г., на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68д, ал. 2, във връзка с чл. 67 и следващите от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Габрово откри процедура за попълване на списъка с кандидати за съдебни заседатели и определяне на 24 броя съдебни заседатели за Районен съд Габрово за мандат 2024 г. - 2028 г.

Процедурата ще се проведе съгласно правилата и разпоредбите на чл. 68 и следващите от ЗСВ.

Утвърдени са образци на документи, както следва:

- Заявление за участие в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Габрово, образец № 1;

- Данни за контакт на лицата по чл. 68, ал. 3, т.5 от ЗСВ, образец № 2;

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ, образец № 3;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, образец № 4.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на Община Габрово, в срок до 26.01.2024 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ.

Кандидатите за съдебни заседатели подават до Общински съвет Габрово Заявление за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели, по образец, към което прилагат следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки, по образец;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие, по образец;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, по образец;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Образците на документи за кандидатстване за съдебни заседатели, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Габрово, секция „Общински съвет“, както и получени на хартиен носител в Център за административно обслужване при Община Габрово.

Образци на документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд Габрово:
06.12.2023

Доклад за протичане на изслушването на кандидатите с приложени протоколи Списък и документи на кандидатите, допуснати до изслушване