За периода 01.-30.09.2023г. са извършени 282  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 8  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори и 19 проверки по подадени устни сигнали.  

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 156  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др. Съставени са 7 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 8  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 6 планови проверки и една проверка по устен сигнал.

Извършени проверки по Закон за управление на отпадъците.

Извършени са 2 проверки по устни сигнали и една планова проверка.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са  7 планови, 7 проверки по постъпили устни сигнали и 3 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставени са 1 констативен протокол с предписание и 1 АУАН.

Извършени са 26 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 22 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

 

Извършени 2 планови проверки, 2 проверки по постъпили писмени жалби и 6 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са една планова, 2 проверки по постъпили устни сигнали и 2 проверки по писмени жалби, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Съставен е един констативен протокол с предписание.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 46 нарушения.  22  водачи на МПС са предупредени и на 24 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 12 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец октомври 2023 г.