Общински инспекторат е звено на бюджетна издръжка към Община Габрово, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от него длъжностно лице.

Инспекторатът има за задача обезпечаването на точното спазване на нормативните актове на Общински съвет – Габрово от страна на всички физически и юридически лица и изпълнява функциите на служба за контрол по смисъла на чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. Общинският инспекторат е длъжен да следи и за спазването на законите, когато такова задължение е възложено на контролните органи на общината в съответния закон.

Инспекторатът, в лицето на своите служители, извършва превантивна дейност за спазване на разпоредбите на нормативните актове, приети от Общински съвет, упълномощен е да установява нарушения на тези актове по предвидения законов ред, както и да санкционира такива нарушения в рамките на дадените му правомощия.