Общинският инспекторат е звено на бюджетна издръжка към Община Габрово, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от него длъжностно лице.

 Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Община Габрово по спазване от страна на всички физически и юридически лица на територията на община Габрово на нормативните актове на Общински съвет – Габрово, на законите и подзаконовите нормативни актове, на договори по които Община Габрово е страна, како и на изпълнение на дейностите, възложени на общински предприятия и дружества с общинско участие в капитала.

 Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на община Габрово за предотвратяване и преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред.

 При изпълнение на функциите си  Общинският инспекторат извършва превантивен, текущ и последващ контрол, дава писмени предписания/разпореждания и следи за изпълнението им и осъществява административно-наказателна дейност по предвидения ред в ЗАНН.


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински инспекторат – Община Габрово 50 KB