За периода 01.-31.08.2023г. са извършени 290 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 16  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори и 12 проверки по подадени устни сигнали.  

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 125  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др. Съставени са 3 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 7  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 27 планови проверки и една проверка по устен сигнал. Съставени 4 констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по Закон за управление на етажната собственост.

Извършени са 3 проверки по постъпили писмени жалби и една по сигнал.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са  19 планови, 2 проверки по постъпили устни сигнали и 8 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставени са 2 констативни протокола с предписания.

Извършени са 27 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 27 констативни протокола, като 16 са докладвани на комисията по категоризация.

Извършени 2 планови проверки съвместно със служители на РУ-Габрово, 2 проверки по постъпили писмени жалби и 4 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са една планова, 2 проверки по постъпили устни сигнали и 1 проверка по писмена жалба, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 52 нарушения. 27 водачи на МПС са предупредени и на 25 са наложени глоби с фиш.  Извършени са две проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 14 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец септември 2023 г.