Проф. дтн инж. Райчо Иларионов, провъзгласен с Решение №234 от 30 септември 2021 година на Общински съвет - Габрово,  е ректор на Технически университет – Габрово през периода 2011 – 2019 г. и заместник-ректор по научно-изследователска работа през периода 1999 – 2004 г и 2008 – 2011 г. Ръководител е на Технологичния парк на Технически университет – Габрово.

Завършва ВМЕИ Габрово. През 1990 г. защитава дисертационен труд по научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ . През 1998 г. заема академичната длъжност доцент, през 2010 получава научната степен „доктор на техническите науки“, а от 2011 е професор по научната специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“. Проф. Иларионов е автор на над 100 научни публикации, 7 учебника и учебни помагала, участва в разработването на над 40 международни проекта по различни програми.

672. Христо Партинков 669. Христо Стоянов