За периода 01.-30.04.2023г. са извършени 217 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 10 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две планови проверки и две по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършена е една планова проверка, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 34 проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито продажба на мартеници, цветя и др. Съставени са 13 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 17 обекта, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Съставени са два констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 9 планови проверки и са съставени два констативни протокола с предписания.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 2  планови проверки и една по устен сигнал на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 19 планови, 2 проверки по постъпили устни сигнали и 4 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори.

Извършени са 12 планови проверки и 2 проверки по постъпили писмени жалби по Закона за туризма.  Съставени са 11 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 13 планови проверки и 2 проверки по постъпили писмени жалби, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са и 2 планови, 3 проверки по постъпили устни сигнали и 1 проверка по писмена жалба, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 93 нарушения.  44  водачи на МПС са предупредени и на 49 са наложени глоби с фиш. Извършени са 3 проверки по постъпили писмени жалби.

Съвместно със служители на МВР е осигуряван обществения ред  по време на Великденските празници.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 16 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2023 г.