За периода 01.-31.05.2023г. са извършени 255  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 11  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори и 23 проверки по подадени устни сигнали.  

Извършени са четири проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 109  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на  цветя и извършване на търговска дейност на местата определени за пазари. Съставени са 11 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 8  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 2 планови проверки и са съставени два констативни протокола с предписания.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 3  планови проверки и една по устен сигнал на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 16 планови и 14 проверки по постъпили устни сигнали и 3 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставени са 3 констативни протокола с предписания.

Извършени са 4 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 4 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 8 планови проверки, 2 проверки по постъпили писмени жалби и 4 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са и 2 планови проверки и 1 проверка по писмена жалба, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 71 нарушения.  33 водачи на МПС са предупредени и на 38 са наложени глоби с фиш. Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба и една по устен сигнал. Съставен е 1 бр. АУАН.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 18 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец март 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2023 г.