За периода 01.-31.01.2023г. са извършени 224  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 15 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две проверки по сигнал и две по подадени писмени жалби, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени са две проверки по сигнал и три по подадени писмени жалби, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 16  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени са три констативни протокола с предписание.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 19 обекта, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 23 планови проверки и една проверка по постъпила писмена жалба. Съставени са 7 констативни протокола, едно предписание и един АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 4  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставни са 3 констативни протокола и едно предписание.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 2 планови проверки, 3 проверки по писмени жалби и 8 по сигнал, във връзка с които са съставени 2 констативни протокола с предписания.

Извършени са 10 планови проверки по Закона за туризма, съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка една от проверките е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 12 планови проверки, 7 проверки по сигнал и една проверка по постъпила писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са три проверки по постъпили писмени сигнали, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби и една по сигнал, относно спазване изискванията на Закон за управление на етажната собственост.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения  са 100.  46 водачи на МПС са предупредени и на 54  наложени глоби с фиш. Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби и една по сигнал.

Извършени са 11 проверки относно редовно издаване на билети по линиите на градския транспорт, изпълнявани от „ОПТ“ ЕООД гр.Габрово.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 29 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец октомври 2023 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец февруари 2023 г.