За периода 01.-31.12.2022 г. са извършени 219 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 8 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани на които са изготвени отговори.

Извършени са 3 планови и една по подаден устен сигнал относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 58  планови проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др. Съставени са 18 констативни протокола и един АУАН.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби относно спазване изискванията на Закон за управление на етажната собственост.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 20 обекта за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, не издаване на касов бон при продажба и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са 6 проверки на юридически лица за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставени са 2 констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 14 планови проверки, 5 проверки по писмени жалби и 2 по сигнал, във връзка с които са съставени един констативен протокол и едно предписание.

Извършени са 5 планови проверки  по  Закона за туризма. За всяка от тях е съставен констативен протокол. Съставен е и един АУАН.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 3 планови проверки и 4 проверки по постъпили устни сигнали, съставени са 2 констативни протокола и едно предписание.

Извършени са 4 проверки по постъпили устни сигнали относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Съставени са един констативен протокол с предписание и един АУАН.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 22 планови проверки във връзка с които са съставени 2 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 43 нарушения. Предупредени са 20 водачи на МПС и на 23 са наложени глоби с фиш. Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 31 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2023 г.