За периода 01.11-31.11.2022 г. са извършени 126 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 26 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по подаден устен сигнал относно спазване изискванията на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 48 планови и 2 проверки по устен сигнал от физически лица за извършване на нерегламентирана търговска дейност. Съставени са 31 констативни протокола, 3 предписания за изпълнение и 5 акта за установяване на административно нарушение.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 19 обекта за подвеждаща търговска практика, некоректно етикетиране на стоки и неиздаване на документи за извършване на продажба на стоки и услуги.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са 10 проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставени са 5 констативни протокола с предписания за предоставяне на доказателства за предостъпени авторски права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са  7 планови проверки, 7 проверки по писмени жалби и 7 по устни сигнали, във връзка с които са съставени 4 констативни протокола, издадени са 3 предписания и един акт за установяване на административно нарушение. Осъществена съвместна проверка със служители на РУ-Габрово и ОДБХ-Габрово.

Извършени проверки по Закона за туризма.

Извършени са 3 планови проверки на обекти за настаняване, извършващи туристическа дейност, както и една съвместна проверка със служители на Дирекция „Местни данъци и такси“ и „Туристически информационен център“, за които са съставени 4 констативни протокола.

Извършени са 2 планови проверки  по  Закона за туризма съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършена е 1 планова проверка, 3 проверки по постъпили писмени жалби и 2 проверки по устни сигнали. Съставени са 3 констативни протокола и едно предписание за изпълнение.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 11 планови проверки и една проверка по устен сигнал за нерегламентирано поставени рекламни съоръжения, във връзка с които са съставени 7 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени  са 112 нарушения. Предупредени са 44 водачи на МПС и на 68 са наложени глоби с фиш. Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба и една проверка по устен сигнал.

Извършени проверки по Закона за управление на етажната собственост.

Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба.

Извършени посещения за връчване на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 75 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец октомври 2023 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец декември 2022 г.