За периода 01.-31.10.2022г. са извършени 246  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 10  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са 2 планови, две по подаден устен сигнал и една проверка по жалба, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 206  планови проверки и една проверка по устен сигнал на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др. Съставени са 27 констативни протокола и едно предписание.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 16  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 2 проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставени са 2 констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 18 планови проверки, 3 проверки по писмени жалби и 3 по сигнал, във връзка с които са съставени - 1 констативен протокол и едно предписание.

Извършени са 5 планови проверки  по  Закона за туризма съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 9 планови проверки, 3 проверки по постъпили писмени жалби, на които са съставени отговори.

Извършени са: една проверка по постъпил устен и една по постъпил писмен сигнал , относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 10 планови проверки, във връзка с които са съставени 2 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени  са 126 нарушения. Предупредени са 52 водачи на МПС и на 74 са наложени глоби с фиш. Извършени са 3 проверки по постъпили писмени жалби, във връзка с които е съставен 1 брой АУАН.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 43 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец ноември 2023 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец ноември 2022 г.