За периода 01.-30.09.2022г. са извършени 229  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 16  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършенa e една проверка по жалба, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 34 планови проверки и една проверка по устен сигнал на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 21  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 3  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за управление на етажната собственост

Извършени са три проверки по постъпили писмена жалби.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 21 планови проверки, 5 проверки по писмени жалби и 6 по сигнал, във връзка с които са съставени - 22 констативни протокола и едно предписание.

Извършени са 5 планови проверки  и 6 проверки по сигнал, касаещи Закона за туризма, от тях 5 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 5 планови проверки, 3 проверки по постъпили писмени жалби, на които са съставени отговори и една проверка по постъпил устен сигнал.

Извършени са две проверки по постъпили устни и две по постъпили писмени сигнали , относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Съставен е 1  АУАН.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 12 планови проверки, във връзка с които са съставени 5 констативни протокола.

Във връзка с установено нарушение на Закон за пътищата в с. Драганчетата, Община Габрово, от служители на Общински инспекторат е съставен АУАН.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения  са 89. 38 водачи на МПС са предупредени и на 51  наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 23 бр.

Съвместно със служители на РУ-Габрово е осигуряван обществения ред по време на събитието Младежки случки „Срещу течението“ , 22-24.09.2022г..

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец октомври 2022 г.