За периода 01.-31.08.2022 г. са извършени 109  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 18 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършенa e една проверка по жалба, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 10 планови проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 26 обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 2 проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за управление на етажната собственост

Извършена са две проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 6 планови проверки, 10 проверки по писмени жалби и 2 по сигнал, във връзка с които е съставен - 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 5 планови проверки по Закона за туризма, от които 4 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

 

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 22 планови проверки съвместно със служители на РУ-Габрово на локации, за които има сигнали за нарушения на обществения ред. Извършени са и 5 проверки по постъпили писмени жалби, на които са съставени писмени отговори.

Извършени са три проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 17 планови проверки, във връзка с които са съставени 5 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения са 62. 15 водачи са предупредени и на 47 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 30 бр.

Съвместно със служители на РУ-Габрово е осигуряван обществения ред по време на тържествата в гр. Габрово във връзка с 145 години от Шипченската епопея  и международната колоездачна обиколка.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец септември 2022 г.