За периода 01.-31.07.2022 г. са извършени 177 бр. проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 8 бр. проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 32 бр. планови и две проверки по сигнал на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 28 бр. обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 2 бр. проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 5 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права, а на други 4 са съставени констативни протоколи с предписания.

Извършени планови проверки по Закона за управление на етажната собственост

Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба и една по постъпил устен сигнал.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 10 планови проверки, 2 проверки по писмени жалби и 8 по сигнали, във връзка с които са съставени  4 констативен протокола с предписание.

Извършени са 8 планови проверки по Закона за туризма, от които 7 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация. Съставен е и един констативен протокол с предписание.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 2 планови проверки, една по постъпил устен сигнал и 4 по постъпили писмени жалби, на които са съставени писмени отговори.

Извършена са три проверки по сигнал и една по постъпила писмена жалба, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 15 планови проверки, във връзка с които са съставени 5 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 65 от тях 27 с предупредени и 38 с наложени глоби с фиш. Постъпили са: една писмена жалба и един устен сигнал, които са разгледани и са изготвени отговори.

Служители на Общински инспекторат са участвали в осигуряване на обществения ред по време на фолклорния фестивал в с. Кметовци, Узана поляна фест и  мероприятия на ОП „Благоустрояване“.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 41 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец август 2022 г.