За периода 01.-31.05.2022г. са извършени 194  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 10  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени е една планова проверка и четири проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово, за  които е съставен един констативен протокол и един АУАН.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 42  планови проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито и търговия на открито. В резултат от проверките са съставено 3 констативни протокола с предписания и 3  АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 37  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 6  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 13 писма с искане юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 11 планови проверки, 5 проверки по писмени жалби и 3 по сигнал, във връзка с които са съставени - 2 констативен протокола с предписание.

Извършени са 35 планови проверки по Закона за туризма, от които 21 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по сигнали, 2 планови проверки и 4 по постъпили писмени жалби.

Извършени са три проверки по сигнал, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 8 планови проверки, във връзка с които са съставени 2 констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения са 61. 28 водачи на МПС са предупредени и на 33 са наложени глоби с фиш. Постъпили две писмени жалби и един устен сигнал, които са разгледани и са изготвени отговори.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 27 бр.

Служители на Общински инспекторат са участвали в осигуряване на обществения ред по време на карнавала, 24 май и изпращането на випуск 2022.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2022 г.