За периода 01.-30.04.2022г. са извършени 173 бр. проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 13 бр. проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две планови и една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово, за  две от тях са съставени констативни протоколи и една покана.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 16 бр. планови и 2 бр. проверки по жалби, на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др. В резултат от проверките са съставено 8 констативни протокола и един АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 23 бр. обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 7 бр. проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 5 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 24 планови проверки, 7 проверки по писмени жалби и 1 по сигнал, във връзка с които са съставени - 1 констативен протокол с предписание и 2 бр. АУАН.

Извършени са 11 планови проверки по Закона за туризма, от които 5 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 7 проверки по сигнали, една планова проверка и една по писмена жалба.

Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово, във връзка с която е съставен констативен протокол с предписание.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 33 планови проверки, във връзка с които са съставени 4 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 83 от тях 43 предупредени и 40 бр. наложени глоби с фиш. Постъпили две писмени жалби и един устен сигнал, които са разгледани и са изготвени отговори.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 35 бр.

Служители на Общински инспекторат са извършили четири преброявания на преминаващите МПС през кръстовището на Републикански път || - 44  в района на с. Враниловци.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2022 г.