За периода 01 -31.03.2022г. са извършени 179  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 14  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово, за която е съставен констативен протокол.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 11  проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 14  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 11  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 6 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 29 планови проверки, 8 проверки по писмени жалби и 3 по сигнал, във връзка с които са съставени 4 констативни протокола с предписания.

Извършени са 9 планови проверки по Закона за туризма, от които 3 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по писмени жалби и 5 по сигнал.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 24 планови проверки, във връзка с които е съставени 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са две проверки по постъпили писмени сигнали във връзка със Закона за управление на етажната собственост, за които са изготвени писмени отговори.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 93 нарушения. 44 водачи на МПС са предупредени и на 49 са наложени глоби с фиш. Постъпили две писмени жалби, които са разгледани и са изготвени отговори.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 21 бр.

Във връзка с писмо на заместник-министъра на земеделието и Заповед №387/08.03.2022г. на кмета на Община Габрово служители на Общински инспекторат извършват преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината.