За периода 01 -31.03.2022г. са извършени 179  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 14  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово, за която е съставен констативен протокол.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 11  проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 14  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 11  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 6 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 29 планови проверки, 8 проверки по писмени жалби и 3 по сигнал, във връзка с които са съставени 4 констативни протокола с предписания.

Извършени са 9 планови проверки по Закона за туризма, от които 3 съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка от тях е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по писмени жалби и 5 по сигнал.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са и 24 планови проверки, във връзка с които е съставени 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са две проверки по постъпили писмени сигнали във връзка със Закона за управление на етажната собственост, за които са изготвени писмени отговори.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 93 нарушения. 44 водачи на МПС са предупредени и на 49 са наложени глоби с фиш. Постъпили две писмени жалби, които са разгледани и са изготвени отговори.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 21 бр.

Във връзка с писмо на заместник-министъра на земеделието и Заповед №387/08.03.2022г. на кмета на Община Габрово служители на Общински инспекторат извършват преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец ноември 2023 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец април 2022 г.