За периода 01.-28.02.2022г. са извършени 231  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 16  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 111  проверки на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на мартеници, цветя и др. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 34  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 20  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставни са 10 констативни протокола и са изпратени 13 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 23 планови проверки, 4 проверки по писмени жалби и 3 по сигнали, във връзка с които са съставени 3 констативни протокола с предписания.

Извършени са 10 планови проверки по Закона за туризма, съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка една от проверките е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

 

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са  7 планови проверки, 3 проверки по писмени жалби и 2 по сигнал, във връзка с които са съставени 1 констативен протокол с предписание и един Акт за установяване на административно нарушение.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са  8 планови проверки, във връзка с които е съставени 1 констативен протокол с предписание.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по постъпили един писмен и един устен сигнал, съставен е един Акт за установяване на административно нарушение.

Извършена е една проверка по постъпил писмен сигнал във връзка със Закона за управление на етажната собственост.

За периода са извършени 151 проверки за спазване на противоепидемичните мерки в Заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти с обществено предназначение, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения са 37. 17 водачи на МПС са предупредени и на 20 е наложена глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 17 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец март 2022 г.