За периода 01.-31.01.2022г. са извършени 238  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 12  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две проверки по сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 56  проверки на юридически лица. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 21  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Нарушения не са констатирани.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на Община Габрово

Направени са 4 проверки и не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 27  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставни са 19 констативни протокола и са изпратени 17 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 14 планови проверки, една проверка по писмена жалба и две по сигнали, във връзка с които е съставен 1 констативен протокол с предписание. В изпълнение на Заповед №33/13.01.2022г. на кмета на Община Габрово относно забраната за разхождане на кучета на спортни площадки са поставени забранителни знаци и се извършват периодично проверки.

Извършени са 13 планови проверки по Закона за туризма, съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка една от проверките е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 3 проверки по сигнал и две по постъпили писмени жалби, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

За периода са извършени 182 проверки, включително и съвместни с РЗИ и ОД на МВР , за спазване на противоепидемичните мерки в заведения за обществено хранене, търговски обекти, обекти с обществено предназначение и градски транспорт, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения са 75. 37 водачи на МПС са предупредени и на 38 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 13 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец февруари 2022 г.