За периода 01.-31.12.2021г. са извършени 318  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 12  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършена е една проверка по сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 31  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Няма констатирани нарушения.

Извършени проверки по Закон за управление на етажната собственост.

Във връзка с постъпили в Община Габрово жалби са извършени две проверки и е  съставен  един констативен протокол с предписание.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 29  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършена е една проверка на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са  6 проверки по сигнали и жалби на граждани, във връзка с които е съставен 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 42 планови проверки по Закона за туризма, съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка една от проверките е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 3 проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

За периода са извършени 202 проверки, включително и съвместни с РЗИ, ОД на МВР и ОДБХ, за спазване на противоепидемичните мерки в заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти с обществено предназначение, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения са 34. 15 водачи на МПС са предупредени и  на 19 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 9 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2022 г.