За периода 01.-30.11.2021г. са извършени 212 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 15 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени 2 проверки по сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 16  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени 4  констативни протокола, два от които с предписание.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 40  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършените  5 планови проверки, на собствениците на кучета са разяснявани всички техни задължения, произтичащи от нормативната уредба. За всеки имот, в който е установено наличието на куче, но в момента на проверката не е имало живущи е съставян констативен протокол – общо 14 . В последствие с информацията от всеки един протокол е извършвана справка в Дирекция „МДТ“.  Извършени са и 9 проверки по сигнали и жалби на граждани, във връзка с които са съставени 5 констативни протокола с предписания.

Извършени са 5 планови проверки по Закона за туризма.

Извършени 2 проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово. Съставен е един констативен протокол с предписание.

За периода са извършени 131 проверки, включително и съвместни с РЗИ, ОД на МВР и ОДБХ, за спазване на противоепидемичните мерки в Заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти с обществено предназначение, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

 

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 55 от тях 25 предупредени и 30 с  наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 19 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец декември 2021 г.