За периода 01.-31.10.2021г. са извършени 328  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 18  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две проверки, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени 2 проверки по жалби, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 28  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени 18  констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 44  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са пет проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Няма констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършените  8 планови проверки, на собствениците на кучета са разяснявани всички техни задължения, произтичащи от нормативната уредба. За всеки имот, в който е установено наличието на куче, но в момента на проверката не е имало живущи е съставян констативен протокол – общо 13 броя. В последствие с информацията от всеки един протокол е извършвана справка в Дирекция „МДТ“.  Извършени са и 10 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 5 констативни протокола с предписания.

Извършени са 21 планови проверки по Закона за туризма, съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). За всяка една от проверките е съставен констативен протокол и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки по Закона за управление на етажната собственост.

Две проверки по постъпили писмени жалби, на които е изпратен отговор.

Извършени 2 проверки, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

За периода са извършени 188 проверки, включително и съвместни с РЗИ, ОД на МВР и ОДБХ, за спазване на противоепидемичните мерки в Заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти с обществено предназначение, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установените нарушения са 72. Предупредени са 30 водачи на МПС, а на 42 са наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 18 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец ноември 2021 г.