За периода 01.-31.05.2021г. са извършени 89 бр. проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 17 бр. проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Служители от Общински инспекторат и РУ – Габрово проведоха съвместни  дежурства през почивните и празнични дни на месец май, с оглед опазване на обществения ред и сигурността на гражданите.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени  15 бр. проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени 7 бр. констативни протокола с предписание и 1 бр. АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 16 бр. обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са 4 бр. проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставени са 4 бр. констативни протоколи с предписание за предоставяне на сключени договори. Две от предписанията са изпълнени.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са проверени 4 обекта с външни реклами. Съставени са 4 протокола с предписание за премахване.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършени планови проверки в кв. Стефановци и кв. Ябълка, на собствениците на кучета са разяснявани всички техни задължения, произтичащи от нормативната уредба. За всеки имот, в който е установено наличието на куче, но в момента на проверката не е имало живущи е съставян констативен протокол – общо 17 броя. В последствие с информацията от всеки един протокол е извършвана справка в Дирекция „МДТ“.

На територията на града са извършени 9 планови проверки на собствениците на кучета за наличие на ветеринарномедицински паспорт, ваксинация, поставен микрочип, както и за спазване изискването за почистване след дефекация. Съставени са 8 констативни протокола с предписания.

Извършени планови проверки и проверки по сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на  Община Габрово.

Извършени са 3 бр. планови проверки, по време на които е съставен 1 бр. АУАН.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 77 от тях 33 предупредени и 44 бр. наложени глоби с фиш.

Извършени проверки по Закон за подземните богатства.

Във връзка с възложена от Районна прокуратура Габрово проверка, служители от Общински инспекторат извършиха проверка по поречието на 12 реки на територията на община Габрово, с цел установяване на случаи на извършване на нерегламентиран добив на злато.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 15 бр.

Извършена една проверка по Наредба за управление на общинските пътища – във връзка с постъпила жалба. Установено е нарушение, за което е съставен 1 бр. АУАН.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2021 г.