Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /Приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с Решение № 52/26.03.2015 г./ - второ четене

Решение 87

Приложение №1

Наредба за  реда за  престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово – първо четене

Решение 88

Приложение №1

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово

Решение 89

Приложение №1

Даване на съгласие за ползване  на съществуващи водовземни съоръжения, собственост на Община Габрово от 'Фиксофт' ООД, гр. Габрово

Решение 90

Приложение №1

Изваждане на недвижим имот от списъка на публичната общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС

Решение 91

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Женско благотворително дружество 'Майчина грижа' - Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Чардафон № 17

Решение 92

Отпускане на индивидуална финансова помощ за настаняване в 'Регионален хоспис' ЕООД - Габрово на Александър Петров Иванов

Решение 93

Еднократно финансово подпомагане на Димка Иванова Пенчева за участие на сина й Ясен Пламенов Пенчев, ученик от VI клас на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ във Финала на Световното математическо състезание – World Mathematics Invitational (WMI) в град Инчон, Южна Корея

Решение 94

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет - Габрово за първо тримесечие на 2018 г., съгласно приложена справка

Решение 95

Приложение №1

Одобряване на Специализирана план-схема на газоразпределителната мрежа на гр. Габрово, етап - І 2017 и Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: 'Газоснабдяване на Община Габрово'; Подобект 'Отклонение от ГРМ на гр. Габрово /извън границите на урбанизираната територия/ за захранване на ПИ с идентификатор 14218.711.4 по КК на гр. Габрово

Решение 96

Разрешение за изработване на Специализирана план-схема и Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на кабелна линия СрН между ТП 'Кряковци', гр. Габрово и ТП 'Богданчовци', Община Габрово

Решение 97

Разрешение за изработване на Специализирана план-схема и Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV от МТП 'Найден Геров' до ТП 'Киевци' за изграждане на връзка ВЕЛ 'Космос' - Поповци

Решение 98

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.705.1 по КК на гр. Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.31.3 и ПИ с идентификатор 14218.31.4 по КК на гр. Габрово

Решение 99

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция 'Земеделие' - Габрово /вх.№ ОССД-01-01-309/22.11.2017 г./

Решение 100

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция 'Земеделие' - Габрово /вх. № ОССД-01-01-38/16.02.2018 г.

Решение 101

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на сдружение 'ИМКА', върху имот - общинска собственост представляващ Център за младежки дейности

Решение 102

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 'Видима' № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8

Решение 103

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /апартамент № 16, вх. В, ет. 6, ул. Зелена ливада № 36 гр. Габрово

Решение 104

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1  и 2 от НРПУРОИ, находящ се в гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. Мир

Решение 105

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ на Деян Христов Пейков

Решение 106