„Енергийната бедност е един от най-значимите и силни социални проблеми. Решение може да се намери чрез енергийна ефективност и особено прилагането ѝ в градска среда. Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти.“ Това отбеляза кметът на Габрово и председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ Таня Христова по време на участието си в ХХ юбилейна конференция на общинската мрежа под надслов „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“.

По думите ѝ местните власти могат да прилагат механизми, които дават възможност за изпълнение на енергийни програми в сградите, а също така да влияят върху поведението на гражданите. Необходимо е да се обърне внимание за изграждане на достатъчно силен и устойчив административен и професионален капацитет, както и провеждане на дългосрочни комуникационни кампании, които включват всички заинтересовани страни.

От ляво надясно: директорът на ГД „Енергетика“ Меган Ричардс, зам.-министър Жечо Станков, кметът Таня Христова и изп. директор на „ЕнЕфект“ Драгомир Цанев

Таня Христова подчерта тезата на „ЕкоЕнергия“, че енергийната ефективност е най-устойчивото решение за енергийната бедност. „В дългосрочен план тези мерки не само ще намалят потреблението на твърди горива, а и ще направят достъпа до алтернативни начини за отопление възможен, ще подобрят качеството на градската среда и комфорта на обитаване в домовете ни. Важен е принципът, че във всяка мярка за енергийна ефективност има икономическа логика, в която направената инвестиция днес ще се отплати в бъдеще чрез генерираните икономии.“, каза кметът.

Конференцията, която бе част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, акцентира върху политиките и мерките за борба с енергийната бедност и за повишаване чистотата на атмосферния въздух. Бяха обсъдени решения за засилване ролята на многостепенното управление и осигуряване на необходимите за местните власти ресурси в процеса по разработване на политики и достъпа на гражданите до енергийните услуги.

Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков в България се изпълняват краткосрочни мерки за справяне с енергийната бедност, но по-важни са дългосрочните мерки. „Енергийната ефективност е сред дългосрочните мерки, като целта е да се постигне намаляване на сметките за енергийна консумация, а спестените средства да бъдат инвестирани в подобряване на средата, включително и градската.“, отбеляза Станков.

Като добър пример за увеличение на енергийната ефективност зам.-министърът определи програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Той припомни, че средствата по нея в предходния програмен период са възлизали на 15.6 млн. евро, с които са финансирани проекти в областта на енергийната ефективност, производството на екологични горива и обучение в тази област. Сега усилията на Министерството на енергетиката са насочени към новия програмен период, в рамките на който отново ще си сътрудничи с българските общини, които са основен бенефициент по програмата.

Представителят на Европейската комисия Меган Ричардс – директор на главна дирекция „Енергетика“, представи европейската политическа рамка на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“. „Енергийната бедност е неспособността на потребителите да отопляват или да охлаждат домовете си през различните периоди от годината. В тази категория попадат и хората, чиито разходи за енергия са 10% от общите им сметки.“, каза Ричардс и допълни, че България е с най-ниски темпове в това отношение и решението не трябва да се търси през регулираните цени на енергията.

В рамките на събитието беше представен опитът на Община Габрово в изпълнението на процедури за „зелени“ обществени поръчки и постигнатото по международния проект „Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions). Интерес предизвика работата в партньорствата за изпълнение на Градския дневен ред за Европейския съюз по Пакта от Амстердам. Габрово координира партньорството по темата „Иновативни обществени поръчки“, където сътрудничи с представители на държави членки за решаване на проблеми в градските райони, идентифициране на общи сфери от интереси и споделяне на добри практики за устойчиво развитие.

Тодор Попов – гл. юрисконсулт в Община Габрово, представя проекта „SPP Regions“

По време на двудневния форум в Дома на Европа в София се събраха представители на публични органи на европейско, централно, регионално и местно равнище. Участие взеха експерти от офиса на Споразумението на кметовете, Националното сдружение на общините в България, министерства, неправителствени организации, научни среди, гости от Румъния, Гърция, Хърватия, Естония, Белгия и др.

С презентациите, изнесени по време на конференцията на „ЕкоЕнергия“, можете да се запознаете тук...

Снимки и видеоматериали са публикувани във фейсбук профила на „ЕкоЕнергия“ тук...

Община Габрово открива център за енергийна ефективност 26 и 27 април в Габрово: Улично осветление, сградно обновяване, автоматизация и финансиране на проекти във фокуса на енергийна конференция