Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници беше показан на представители от общинската администрация в Карнобат. Посещението на 14-членната делегация, водена от кмета Георги Димитров, е свързано с подобряване на административния капацитет за подготовка и изпълнение на проекти за енергийна ефективност в периферните райони.

Кметът Таня Христова и общински експерти представиха местната политика и приоритетите в устойчивото енергийно развитие. Град Габрово бе избран заради успешно реализираните проекти и традициите в енергийната ефективност.

Участниците се запознаха с енергоспестяващите мерки в образователната, социалната, спортната и културната инфраструктура, въведени през последните девет години в Габрово основно с европейски средства.

Сред дискутираните въпроси бяха процедурите за осигуряване на качество при обновяване на сградния фонд, използване на иновативни фасадни материали за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградите, енергиен мениджмънт, обновяване на уличното осветление, провеждане на обществените поръчки и други.

Интерес предизвикаха практиките на Община Габрово във връзка с дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни /зелени/ обществени поръчки.

В рамките на семинара се състоя посещение на обекти с приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт – детска градина „Слънце“ – първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България, залата за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“, центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Трендафил“, завършени и в процес на саниране жилищни блокове.

Гостите видяха отблизо и административната сграда на бившия Научно-технически съюз (НТС), която е първата държавна сграда с поставени вертикални фотоволтаици по проект на Областната администрация.

По време на тридневния си престой в Габрово експертите от Община Карнобат посетиха Регионалното депо за неопасни отпадъци и проведоха срещи със студенти и академичното ръководство на Техническия университет.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност