1. Общинска политика за енергийна ефективност
2. Цели на ОПЕЕ
3. Текущо състояние. Бариери.
3.1. Реализирани мерки за енергийна ефективност в периода
до 2008 година вкл.
3.2. Изготвени обследвания на сгради подлежащи на задължително сертифициране до 2008 година вкл.
3.3. Предстоящи за реализиране енергоефективни мерки за 2009 година.
3.4. Проблеми при реализирането на мерките за енергийна ефективност
4. Приоритетни направления за проекти и мерки по енергийна ефективност
5. Дейности за подобряване на енергийната ефективност.
5.1. Обучение и информиране
5.2. Нормативни изисквания
6. Оганизация за изготвяне на общинската програма
6.1. Подход за избор и информация за целевите групи
6.2. Методи и средства за въздействие върху отделните целеви групи
6.3. Критерии и избор на приоритетни целеви групи
6.4. Избор на приоритетни обекти, за реализиране на енергоспестяващи мерки през 2010г.
6.5. Избор на приоритетни обекти, подлежащи на обследване през 2010г.
7. Организация на изпълнението на програмата
8. Възможни източници за финансиране
9. Заключение

1. Общинска политика за енергийна ефективност

Във всеки краен продукт на индустрията и на услугите, енергията присъства като съществен елемент. Във връзка с провежданата държавна политика по енергийна ефективност, съобразно специфичната ситуация във всяка община и в съответствие с чл.11 от ЗЕЕ се разработват национални планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.

Община Габрово членува в сдружението Общинска мрежа за енергийна ефективност /ОМЕЕ/ ”Еко Енергия.
С подкрепата на ЦЕЕ „Ен Ефект”- София с партньор ОМЕЕ, участвува в изпълнението на следните проекти:
-”Изграждане на знания и умения за повишаване на ЕЕ в частни и обществени сгради”, финансиран от ГЕФ/ПРООН/. За целта през октомври 2008 г. беше открит Информационен център по енергийна ефективност. В него се дават информация и рекламни материали по различни теми, свързани с ефективното използуване на енергията и опазване на околната среда. На сайта на Община Габрово има посочен електронен адрес ee-infocenter@gabrovo.bg
-”Към клас А” в Европейска кампания “Дисплей”, която представя информация за енергийната характеристика на сградата и емисиите на СО2, свързани с енергопотреблението са изготвени плакати и част от тях са поставени в общинските сгради.
- „Управление на енергията в общините “Модел”, с подкрепата на асоциацията на европейски местни власти за насърчаване на устойчивата общинска енергийна политика Енержи-Сите. Община Габрово е една от седемте пилотни общини в България.
През февруари 2009 г. Община Габрово е наградена за „Най-добра пилотна община за 2008 година” за цялостна отлична работа в двете категории: „Най-добро общинско звено за управление на енергията” и „Най-добри общински дни на интелигентна енергия”, за постигнати успехи в съревнование с още 30 общини от 7 държави.

2. Цели на ОПЕЕ

• Създаване на устойчива местна политика, чрез енергийна ефективност
• Създаване на информационна енергийна система
• Преодоляване на пречки пред финансиране на проекти и нови схеми и механизми за финансиране
• Създаване на общински бюра за енергийна ефективност
• Обучение на общински ръководители и специалисти
• Повишаване на информираността на ръководителите, специалистите и обществеността в общината
• Демонстриране на възможностите за икономия на енергия
• Намаляване на бюджетните разходи и осигуряване на възвращаемост на паричните средства
• Намаляване на енергопотреблението в сградите и в уличното осветление
• Намаляване на вредните въздействия върху околната среда и намаляване на емисиите на парникови газове
• Осигуряване на здравословна среда, чрез подобряване на микроклимата в сградите
• Стимул за намаляване на енергопотреблението и мотивация на подрастващото поколение към икономия на енергия във всяка област
• Постигане на силен демонстрационен ефект за възможността и ползата от въвеждане на енергоспестяващи мерки с цел прилагане и в други обекти
• Енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности


3. Текущо състояние.

3.1. Реализирани мерки за енергийна ефективност

2007г.
- Подмяна котел на течно гориво и циркулационни помпи в ЦДГ “Ран Босилек”
- Частичен ремонт на отоплителна инсталация и подмяна котел, горелка и циркулационни помпи на ЦДГ “Дъга” база2 (“Мечо Пух”)
- Основен ремонт на отоплителната инсталация на НУ “В.Левски”
Подмяна на дограма, топлоизолация по външни стени и покрив, ремонт отоплителна инсталация и подмяна на котел, горелка и циркулационни помпи в ЦДГ “Мики Маус” база 1
- Ремонт топлопровод на абонатната станция на ДХС
- Довършване реконструкцията на Художествена галерия “Хр.Цокев”
- Частична подмяна на осветителни тела с нискоенергийни лампи в кметства
- Довършване основен ремонт ОИ и подмяна котел и циркулационни помпи в АИР “Етър”

2008
- Основен ремонт отоплителна инсталация на ЦДГ „Перуника”-база1
- Изграждане на ново котелно на НАГ „Васил Априлов”

3.2. Изготвени обследвания на сгради подлежащи на задължително сертифициране до 2008 г. вкл.

• СОУ “Отец Паисий” – със средства от АЕЕ
• ОУ “Хр.Ботев” – със средства от бюджета на отдел “Образование”
• ЦДГ “Радост” база1 – със средства от АЕЕ
• ПМГ “акад.Ив.Гюзелев”- със средства от АЕЕ
• СОУ “Р.Каролев” – със средства от АЕЕ
• ЦДГ “Радост” база1 – със средства от АЕЕ
• ЦДГ “Радост” база2 – със средства от бюджета на Общината
• ЦДГ „Явор” – със средства от бщджета на Общината
• ДЯ „Първи юни” - със средства от бюджета на Общината
• ДЯ „Зора” - със средства от бюджета на Общината
• Зала“Възраждане” – със средства от бюджета на Общината
• Дом за хора с увреждания „Маркотея” - със средства от бюджета на Общината
• Стадион „Христо Ботев” – зала лека атлетика, акробатика и бокс - със средства от бюджета на Общината

3.3. Предстоящи за реализиране енергоефективни мерки:
През 2009 година е предвидено прилагане на енерго-спестяващи мерки в общински обекти, с осигурени средства по Оперативна програма Регионално развитие, за:
• ЦДГ “Радост” база2
• ПМГ “акад.Ив.Гюзелев”
• СОУ “Р.Каролев”
• Зала “Възраждане”
• Дом за хора с физически увреждания „Маркотея”

3.4. Проблеми при реализиране на мерките за енергийна ефективност

• Финансови ограничения за годишния обем на капиталовите разходи на общинските бюджети. Не достигат средства за съфинансиране на проекти.
• Сградният фонд на общинските обекти е ремонтиран частично в годините, а енергоефективните мерки е необходимо да бъдат прилагани комплексно, за да се получи реален икономически и социален ефект.
• Техническото състояние на общинските обекти се характеризира с морално остарели и енергоемки съоръжения. Трудно се осигуряват средства за цялостно обновяване и въвеждане на модерни съоръжения. Това е причината в обектите да се извършват частични ремонти, в повечето случаи аварийни и временно, без да се получат трайни икономии.
• Срещат се трудности с обезпечаване на банкови заеми. Скъп е банковия ресурс – висок е лихвеният процент.
• Недобра информираност на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията на енергия, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, както и за възможностите за финансиране на проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки.
• Недостиг на кадри в общинската администрация, които да събират информация за всички обекти на територията на Общината, да ги обобщават, анализират и правят цялостен ежемесечен енергиен профил на всеки обект. Събират се данни за енергопотреблението само за общинските обекти и това, с въвеждането на делигираните бюджети в образованието става трудно и се търси подходяща форма за улеснение и добър краен резултат.
• Няма изградено цялостно и целево определено със заповед, звено в стрктурата на общинската администрация.Специалистите от Общината, работещи по дейности свързани с енергийната ефективност, ги съвместяват с основните си задължения.

4. Приоритетни направления за проекти и мерки по енергийна ефективност

В Община Габрово индустрията продължава да има относително най-голям дял в крайното енергийно потребление. Това на практика означава, че съществува значителен потенциал за енергоспестяващ ефект чтрез реализирането на проекти по ЕЕ, което от своя страна е благоприятна предпоставка за стабилно икономическо развитие.В този сектор няма изградена информационна система за събиране на необходимите данни, по които може да се определят възможностите за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответните обекти.
В бита и услугите условията ще се подобрят с изграждането на Газификация на гр.Габрово, резултата от което ще бъде рационално използване на енергопотреблението, по добър комфорт и екологични ползи.
С изграждане на газопреносната мрежа ще се създаде възможност за въвеждане на комбиниран начин за производство на топлинна и електрическа енергия, чрез метода на когенерация. Тази мярка е подходяща в кварталите, където има изградени жилищни блокове с изпълнени вътрешни отоплителни инсталации, неосигурени с източник на топлоносител.
В жилищния фонд, преобладаваща част от застройката на територията на общината са стари сгради, които са без изпълнена топлоизолация на външните стени, подовете над сутерени и таванските плочи. По голяма част от дограмата е с лоши топлотехнически показатели и топлинните загуби са значителни.
Санирането на стари сгради е енергийно ефективна мярка със значителен потенциал, но са необходими големи инвестиции, които се възстановяват дълги години.
Чрез кредитната политика на някои банки в областта на енергийната ефективност се наблюдава изпълнение на частични енерго-спестяващи мерки – най-често полагане на топлоизолации по външни стени и подмяна на старата компрометирана дървена дограма с нова – стъклопакет с алуминиеви или PVC рамки.
Необходимо е да се завиши контрола при изпълнение на мерките, предвидени в инвестиционните проекти по част “Топлотехническа ефективност”, прилагани за новостроящи се и реконструирани сгради, съобразно с действуващото законодателство.
Стремежът на общината е към подобряване на инфраструктурата, регулиране на трафика и обновавяне на транспортната схема на града, с цел намаляване разхода на гориво, а оттам и подобряване на екологичната обстановка в следствие намалените емисии.


5. Дейности за подобряване на енергийната ефективност.

5.1. Обучение и информиране
Общинснките специалисти извършващи дейностите свързани с ЕЕ са обучени и притежават професионален сертификат за:
• Общинско енергийно планиране и управление,енергийно обследване и определяне потенциала на енергоспестяване,бизнес планове на проекти за енергийна ефективност и управление на енергопотреблението
• Работа с програмни продукти за бързи енергийни и финансови изчисления с български ключови стойности при енергийни обследвания в сгради
• Енергиен мениджмънт на Общината
Ежегодно се извършва обучение по различни програми организирано от ЦЕЕ “ЕнЕфект” София и от ОМЕЕ “ЕкоЕнергия” и се следи информацията в информационните им бюлетини.
През октомври 2008 г. беше открит Информационен център по енергийна ефективност. В него се дават информация и рекламни материали по различни теми, свързани с ефективното използуване на енергията и опазване на околната среда. На сайта на Община Габрово има посочен електронен адрес ee-infocenter@gabrovo.bg
Необходимо е създаване на общинско звено по енергийна ефективност, определено целево със заповед в структурата на общината, с цел:
• Да подпомага разработването на проекти по ЕЕ и координира дейностите по изпълнението им
• Да извършва обективна оценка на изпълнението на програмата за ЕЕ и съпоставка на вложените средства и постигнатите резултати
• Да придава опита и популяризира мерките за енергийна ефективност
• Да се даде възможност за по-добро взаимодействие между национални, областни и общински структури, организации и връзки с обществените медии, с което ще се допринесе за промяна в модела на поведение от ниво община до отделен гражданин,както и на подрастващото поколение за икономия на енергия
• Да използва методите и средствата за въздействие върху отделните целеви групи

5.2. Нормативни изисквания
Изготвянето на програмата по енергийна ефективност е съгласно чл.19 ал.2 от ЗЕЕ за задължително сертифициране на сгради общинска собственост с над 1000м2 РЗП.
За изпълнение на дейностите за подобряване на енергийната ефективност е необходимо осъществяването на контрол по изпълнението на енергоспестяващите мерки.


6. Оганизация за изготвяне на общинската програма

6.1. Подход за избор и информация за целевите групи
При разработката на Програмата за ЕЕ се обхващат всички сектори и дейности на общината, като в техните рамки се обособяват целеви групи - групи крайни потребители със сходен начин на енергопотребление. Постепенно след обследване и анализ се достига до избор на приоритетни целеви групи. Главното предимство на този подход е, че в условията на силно ограничени ресурси, чрез него на основата на обективен анализ се прави избор на приоритетни действия с най-голям потенциал за енергоспестяване, икономически и екологичен ефект.
Използува се специализиран програмен продукт, чрез който се съхраняват данни за всички разходи за годишното потребление на ел.енергия, нафта за отопление, дърва, въглища и топлоенергия в натурално и стойностно изражение по обекти за всяко тримесечие за следните целеви групи:Училища;Детски градини;Детски ясли;Музеи и галерии;Улично осветление;Административни сгради
След подробен анализ на потреблението на енергия, техническото състояние на сградите и инсталациите, експлоатационните условия и след обсъждане, е констатирано, че има потенциал за енергоспестяване в обекти от целевите групи. Трябва да се приложат в отделните целеви групи и съответно в обекта, конкретни енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност, с които да се посигнат целите на ОПЕЕ.

6.2. Методи и средства за въздействие върху отделните целеви групи
• Установяване потенциал за спестяване на енергия
• Набелязване на конкретни мерки за енергоспестяване
• Специализирано обучение на експлоатационния персонал с цел правилна експлоатация на съоръженията и от там намаляване разхода на горива и енергия
• Контрол по изпълнението на проектите по енергийната ефективност
• Кандидатстване в международни и национални енергийни проекти и фондове

6.3. Критерии и избор на приоритетни целеви групи
Изборът на целеви групи е направен съобразно енергопотреблението, възможностите на Общината за оказване влияние за провеждане на мероприятия по енергийната ефективност, даване на информация за тях, съвети, реализиране на конкретни проекти, контрол при одобряване на проектите, финансови стимули, подпомагане в прилагане на енергоспестяващи мерки.
В избора на приоритетни обекти ръководни са данните относно разхода за енергоптребление и конкретния анализ,справка за които е възможа чрез програма “Energy”. Най-голям е разхода за осигуряване на отопление в детските градини и училищата и затова прилагането на енергоспестяващи мерки там, ще доведе до значителни икономии на топлинна енергия и средства.

6.4. Избор на приоритетни обекти, за реализиране на енергоспестяващи мерки през 2010г.

На база изготвени през 2008 г. енергийни обследвания и посочените в тях енерго-спестяващи мерки са определени обектите, в които ще се реализират. Средствата за това ще се търсят по оперативни програми или други форми на финансиране.

Училища:
ОУ “Христо Ботев”
- Топлоизолация на покрив и външни стени
- Подмяна на дограма
- Подмяна на осветителните тела с нискоенергийни лампи в класните стаи

ОУ “Иван Вазов”
- Подмяна на дограма
- Топлоизолация на покрив и външни стени
- Частична подмяна на осветителните тела с нискоенергийни лампи в класните стаи

Детски градини:
ЦДГ “Радост”-база 1
- Подмяна на дограма
- Топлоизолация по покрив и външни стени
- Подмяна на котел и горелка с автоматично регулиране, подмяна на циркулационна помпа, основен ремонт на отоплителна инсталация

ЦДГ “Явор”
- Подмяна на дограма
- топлоизолация на външни стени и покрив

Спорт, култура и религия:
Стадион “Христо Ботев” - зала акробатика и бокс
- Подмяна на дограма
- топлоизолация на покрив и външни стени
- Ремонт вентилационна инсталация
- Подмяна на осветителните тела с нискоенергийни лампи

Улично осветление:
- Подмяна на осветителни тела с нови с нискоенергийни лампи в кметствата

6.5. Избор на приоритетни обекти, подлежащи на обследване през 2010г.
След направен анализ на енергопотреблението са избрани следните обекти:
- ОДЗ “Дъга”
- ЦДГ “Мечо пух”
- ЦДГ „Мики Маус”
- ЦДГ „Младост”
- ДЯ “Славейче”
- ОУ “Ран Босилек”


7. Организация на изпълнението на програмата

7.1. Събиране на информация за енергопотреблението на отделните обекти по целеви групи.
7.2. Анализ на събраната информация
7.3. Избор на обект
7.4. Изготвяне на формуляр база-данни за енергийно обследване на обекта
7.5. Определяне на енергоспестяващи мерки
7.6. Изготвяне план за действие
7.7. Изготвяне и съгласуване на проект
7.8. Провеждане на търг и избор на изпълнител
7.9. Изпълнение на обекта и инвеститорски надзор на изпълнението
7.10. Приемане на извършената работа и въвеждане в експлоатация.
7.11. Отчитане на постигнатите резултати

8. Възможни източници на финансиране:

Собствени средства
Възможностите за набавяне на финансови средства за програмите за ЕЕ в общинския бюджет са крайно ограничени.
За осъществяване на целеви годишни програми за мерки по ЕЕ от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи трябва да се предвиждат целеви субсидии от републиканския бюджет.

Банков заем
Голяма част от банковите институции имат разкрита кредитна линия за финансиране на проекти по ЕЕ

Програми и фондове
Български Фонд “Енергийна ефективност”
Световен фонд за “Енергийна ефективност и ВЕИ”
Предприятие за управление на дейности за опазване на околната среда и водите
Национален доверителен екофонд
Оперативна програма регионално развитие финансирана от Европейския фонд регионално развитие /ЕФРР/
Структурни фондове
Европейски фонд за регионално развитие
Договори с гарантиран резултат

9. Заключение

Енергийният мениджмънт на общината е съвкупност от дейности насочени към контрол и анализ на потреблението на енергия, планиране и внедряване на мерки за намаляване на енергийните разходи и за повишаване на енергийната ефективност, както и организиране на структури на общинско ниво, отговорни за провеждане на политиката за повишаване на енергийната ефективност, която води до устойчиво развитие на Общината.
В заключение можем да твърдим, че е по-важно мерките за енергийна ефективност да бъдат изпълнени, дори и ако това стане на по-висока цена, тъй като без тях общината ще претърпи по-големи загуби от текущи ремонти, ще пропусне ползи от подобреното качество на услугите, микроклимат и опазване на околната среда.