По въпроси, касаещи създаване на Сдружения на собствениците  - Областен информационен център, гр. Габрово, тел.: 066/ 807 222 и Галина Маркова, началник отдел АО, МТО и ОМП, тел.:066/ 818 300

По юридически въпроси - Тодор Попов, гл. юрисконсулт, отдел „Правен“, тел.: 066/818 301

Относно обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител - Миряна Христова, гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП и Венета Ганева, гл. експерт, отдел ОПКПЧП, тел.: 066/ 818 312

По технически въпроси - инж. Мария Стоева,  техн. експерт, тел.: 066/ 818 318

По изпълнение на договори - Теодора Цанева, гл. експерт, отдел ПИР, тел.: 066/ 818 377 и инж. Мария Стоева, техн. Експерт, тел.: 066/ 818 318

Въпроси относно напредъка на НПЕЕМЖС  - Десислава Сутева, гл. експерт ПВО, тел.: 066/818 305