Информация за Програмата, условията за кандидатстване и необходимите документи се получава и на място в общинска администрация – Габрово, Център за информация и услуги на гражданите.

В Община Габрово е сформиран екип от общински служители с различни компетентности  – юристи, строителни експерти, финансисти и други, които ще консултират гражданите и ще им оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в по-нататъшните основни стъпки за кандидатстване по Програмата.

СТЪПКА 1

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО Заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Регистрация на сдружението

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

 Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 2.             Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец -– приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственос -  /примерен образец/
 4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3
 5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
 6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Заявлението се подава в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/,  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

За регистрацията не се събират такси.

Образец на Заявлението както и другите необходими документи за регистриране  сдружение на собствениците можете да получите и на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

След вписване в публичния регистъра, Община Габрово издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

СТЪПКА 2

Сдружението на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ - по образец - приложение № 5. Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

ПЪРВИ ВАРИАНТ:

В случай, когато вече регистрираното Сдружение на собствениците /СС/, заедно с всички собственици на самостоятелни обекти /ССО/, дали съгласие за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти  /това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец - приложение № 12/ представляват 100%, т.е. осигурен е достъп до всички самостоятелни обекти в сградата/сградите, то тогава към Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ се прилагат следните документи:

 1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец - приложение № 6  – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;
 2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 4. Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 5. Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения, съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 6. Декларация от собственик – нечленуващ в СС – приложение № 12.
 7. Друго (описва се)

ВТОРИ ВАРИАНТ / за многофамилни сгради с над 36 самостоятелни жилищни обекта/ :

В случай, когато вече регистрираното Сдружение на собствениците /СС/, заедно с всички собственици на самостоятелни обекти /ССО/, дали съгласие за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти  /това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец - приложение № 12/  НЕ представляват 100%, т.е. не е осигурен достъп до всички самостоятелни обекти в сградата/сградите, то тогава по изключение и по своя мотивирана преценка Общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. 

ВАЖНО! Управителният съвет (Управителят) на Сдружението на собствениците на основание чл. 33, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС свиква ОС на собствениците / Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 15, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания/.

В този случай към Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ се прилагат следните документи:

 1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец - приложение № 6  – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;
 2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 4. Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 5. Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения, съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 6. Декларация от собственик – нечленуващ в СС – приложение № 12.
 7. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 15, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
 8. Друго (описва се)

СТЪПКА 3

Оценка на ЗИФП. След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.

В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи.

Само СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията на програмата, ще получат положителна оценка.

Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините. Допуска се повторно подаване на заявление в рамките на програмата и преди обявяване изчерпването на ресурса за финансова помощ.

СТЪПКА 4

Сключване на договор и финансиране на дейностите. СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец - приложение № 10. В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

След сключване на договора между общината и СС, общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с ББР и с областния управител по образец - приложение № 11

 

МИНИМАЛНА ПОМОЩ:

Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради регистър на минималните и държавните помощи - 2015г.

ПОМОЩЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ