16.06.2023

ПУП - ПЗ
16.06.2023

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ,ВЪВ ВРЪЗКА С §4,АЛ.2 ОТ ДР НА ЗУТ
16.06.2023