Военно окръжие – Габрово информира, че започва кампанията по приемане на СРОЧНА СЛУЖБА  в доброволния резерв на български граждани, с провеждане на подбор по документи, с начало 07.09.2023 г. в Национален военен университет ”Васил Левски” - гр. Велико Тъ рново  и във военно формирование 22160 – Плевен.

Обявените длъжности, съгласно заповед № ОХ -194/07.03.2023г. на министъра на отбраната са:

Длъжност „Младши специалист” – 90 броя в НВУ „В.Левски” - гр. Велико Търново

Длъжност „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 60 броя – във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Длъжност „Младши изпълнител” – 100 броя във военно формирование 22160 – Плевен

Документи се приемат във Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански”1 до 28.04.2023г. Срочната служба в доброволния резерв ще се проведе в Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново и в.ф. 22160 – Плевен с начало 07.09.2023 г. и преминава на три етапа: начална военна подготовка – за един месец – казармен режим; специална военна подготовка – продължителност два месеца – свободен режим с осигурено настаняване, и колективна военна подготовка – три месеца.

За времето на срочна служба месечното възнаграждение е в размер 1300 лв., като службата се зачита за първа категория труд.

Изисквания:

1. Да имат завършено най-малко основно образование;

2. Да са годни за служба в доброволния резерв;

3. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да нямат друго гражданство;

7. Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257