Община Габрово на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ е издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект: „Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша консервна фабрика – гр. Габрово“ и прилагане на уличната регулация, а именно: Заповед №1874 от 13.09.2022 г. на кмета на Община Габрово за отчуждаване на поземлени имоти с идентификатор 14218.503.700 и 14218.503.702 по КККР на гр. Габрово, одобрени със Заповед №РД-18-64/26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес ул. Орловска, гр. Габрово. Имотите са собственост на „ТМФ“ ЕООД, ЕИК 115614973, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Густав Вайганд №20, ет.3, представлявано от Тунджел Хълми Мутаф. Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 88 от 04.11.2022 г., публикувано на 08.11.2022 г. на интернет страницата на Община Габрово и копие от него е поставено на таблото за Обяви в Център за административно обслужване /ЦАО/.

08.11.2022