ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКРУС

 

Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалната услуга, делегирана от държавата дейност „Дневен център за деца и младежи с увреждания“  – гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

  • Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

  • Капацитет на социалната услуга

Съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга функционира при капацитет от 40 места.

 

  • Местоположение на социалната услуга

Социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ се предоставя в сграда, публична общинска собственост, находяща се в гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 5.

  •   Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

 

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите може да получат всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в „Център за административно обслужване”, находящ се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg меню „Актуално“, подменю „Обяви“.

Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават в срок до 17.00 часа на 28.06.2022 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга   „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.     

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена: на интернет страницата на Община Габрово: www.gabrovo.bg – меню „Актуално“, подменю „Обяви“; в Дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово: гр. Габрово - 5300, пл. “Възраждане” № 3.

 

Декларация обр. 1

Декларация обр. 2

Заповед

Заявление

Справка инвентар

Справка ДМА

Матрица 1

Матрица 2

Методика за финансова стабилност

Проект на договор