На основание чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 40, ал. 4 от ЗОС и чл. 74 от НРПУРОИ,  уведомява собствениците на имот с кадастрален номер 14218.502.242 за предстояща процедура по замяна на недвижими проектни имоти по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, както следва:

 

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.863 с площ 50 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 1 330.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.859 с площ 19 кв. м.Определената пазарна цена на имота е в размер на 510.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.858 с площ 3 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 80.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.856 с площ 5 кв. м.. Определената пазарна цена на имота е в размер на 130.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.854 с площ 67 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 1 780.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.852 с площ 34 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 900.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.851 с площ 234 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 6 230.00 лв. без ДДС,

ЗА:

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.860 с площ 17 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 450.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.862 с площ 89 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 2 370.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.857 с площ 95 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 2 530.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.855 с площ 2 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 50.00 лв. без ДДС.

•             Проектен имот с идентификатор 14218.502.853 с площ 79 кв. м. Определената пазарна цена на имота е в размер на 2 100.00 лв. без ДДС.