Военно окръжие – Габрово информира, че започна кампанията по приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2021г. Обявените длъжности, съгласно заповед № ОХ-1070/25.11.2021г. на министъра на отбраната са:

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ГАБРОВО – 5 длъжности, от които:

„Старши специалист” – 2 бр. за сержанти/старшини,

„Специалист” – 3 бр. войнишки длъжности.

Изисквания: КАНДИДАТИТЕ ДА СА БИЛИ НА ВОЕННА СЛУЖБА!

Образование - средно или по-високо, към датата на сключване на договора да им остава не по-малко от 2 години да навършване на  пределна възраст за служба в доброволния резерв (за войниците – 55г.,  за сержантите – 60г.), да не са осъждани.

Службата в ДР може да бъде „активна” – когато са извикани за изпълнение на задачи във Военно окръжие – Габрово или „на разположение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория и той получава основно и допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

Подробна информация на тел.: 0882 552 015; 066/80 55 31; 066/800 257        

Документи се приемат във Военно окръжие  – Габрово, ул. „С. Врачански” 1 до 28.10.2022 г.