На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с:

1. Отваряне на част от улица „Алекси Димов“ в предвидения габарит по плана на гр.    Габрово - III етап.

2.  Отваряне на улица без осови точки от кв. 21 по плана на гр. Габрово -I етап, I част, кв. Русевци.

 3. Отваряне на част от улица „Брегалница“ в предвидения габарит по плана на гр. Габрово -I етап, I част, кв. Русевци.                                                                                       

 4. Отваряне на задънена улица с о. т. 103-99 от кв. 25, по плана на гр. Габрово, кв. Недевци.

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв.по ПРЗ

и КК на Габрово

Площ

кв.м.

Обезщетение

лв.

  1.1 Ралица Стефанова Алексиева

 

1.2 Няма данни за собственост

 

1.3 ЕТ „ИРЕНА“ -ИВАН МАРИНОВ“

 

Част от ПИ 8, кв.226

№ 14218.510.10

Част от ПИ 19, кв.226

№ 14218.510.126

Част от ПИ 20, кв.226

№ 14218.510.121

18

 

9

 

2

1 192

 

236

 

52

 2.1          Иванка Савчева Колева

 

 2.2         Димитър Радев Радев

 

 2              Н-ци на Стефан Георгиев Русев

                 Мария Ганчева Русева - 1/3ид.ч.                      

                 Румен Стефанов Русев - 1/3ид.ч.                      

                Нина Стефанова Русева - 1/3ид.ч.                      

Част от ПИ 308, кв. 21

№ 14218.501.213

Част от ПИ 313, кв. 21

№ 14218.501.225

Част от ПИ 315, кв. 21

№ 14218.501.223

22

 

40

 

30

480

 

870

 

650

216

217

217

 3.            Мария Кръстева Лапакова

Част от ПИ 18, кв. 2

№ 14218.501.1000

43

990

4.1 Н-ци на Николай Радков Бъчваров

Надка Димова Бъчварова - 1/3ид.ч.

Росица Николаева Бъчварова - 1/3ид.ч.                          

Маргарита Николаева Бъчварова -1/3ид.ч.

 4.2

      Цветомир Колев Минчев – 2/3ид.ч

      Иван Цветанов Узунов – 1/3 ид.ч.       

Част от ПИ179, кв. 25

№ 14218.528.73

 

 

Част от ПИ 181, кв. 25

№ 14218.528.75

20

 

 

 

15

220

74

73

73

170

113

57