На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с изграждане на обект: „Благоустрояване ул. Емануил Манолов, ул. Чардафон и прилежащи пространства -  ЦГЧ Габрово“.

 

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв.по ПРЗ

и КК на Габрово

Площ

кв.м.

Обезщетение

лв.

1. Пламен Иванов Големанов - ½ ид.ч.

     Милен Иванов Големанов - ½ ид.ч.,

 

ПИ 348 от  кв. 155

с идентификатор

№14218.505.491.1

 

сграда

76 270

76 270

152 540

         

 2. Даниел Иванов Иванов

  

ПИ  345 от кв.155 

с идентификатор

№ 14218.505.488.1

сграда

 

42 700