МЗ ОХ-895/02.11.2018г.

Обява

за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище

Вакантна длъжност за Военно-географска служба за  ВФ 24430 – Троян

 „Проверител в първа секция „Картография” на сектор „Картография”

Документи се приемат до 21.12.2018 г. във Военно окръжие - Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А.

Изисквания

Образование – ОКС „бакалавър” по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.

Да не са по-възрастни от 40 години.

Да не са осъждани.

Да нямат друго гражданство.

Да покриват нормативите за физическа годност.

Подробна информация на тел.: 0888210283; 066/805531; 066/800257 .

Пълен текст на обявата