Община Габрово, на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, и т.3.9 от ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщава, че в бр. 85 ДВ Областен управител на област Габрово е публикувал следната ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-137 от 4 октомври 2018 г.:

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите в местности в землището на с. Мичковци, община Габрово, ЕКАТТЕ 48605 - кадастрален район 402, 403 и 404.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител на област Габрово пред районния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

 

Областен управител

Невена Петкова